Договір публічної оферти

Фізична особа підприємець Шах Владислав Володимирович, надалі «Виконавець», що діє на підставі витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №2 074 000 0000 024315 від 17.09.2014, з одного боку, та
фізична особа, далі за текстом договору «Клієнт», з іншого боку, а разом – Сторони, уклали цей Договір про надання консультативно-інформаційних послуг про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

1.1. З метою цього документа наведені нижче визначення та терміни використовують у такому значенні:
1.1.1. Клієнт - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини, у тому числі укладати цей Договір. Клієнт є замовником послуг за цим Договором про надання консультативно-інформаційних послуг у розумінні Цивільного законодавства України.
1.1.2. Консультативно-інформаційні послуги – це послуги коучінгу згідно з визначенням, які надає Європейський університет коучів. Сторони розуміють, що послуги Коучінга не є послугами психотерапії, в т.ч. послугами психологічного консультування або тренінгу (далі - послуги).
1.1.3. Виконавець – це Коуч, член Європейської федерації коучої, який надає послуги коучінгу за програмою «Сертифікований коуч ECF», акредитованою в Європейській федерації коучів (ECF).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Клієнту Послуги, а Клієнт зобов'язується прийняти їх та сплатити у розмірі та на умовах, передбачених цим Договором та додатками до нього.
2.2. Разом із послугами Виконавець надає інформаційний продукт у вигляді авторських семінарів, вебінарів, аудіо, відео, текстових матеріалів та індивідуальних консультацій Виконавця. Будь-який отриманий від Виконавця інформаційний продукт захищений законодавством України у сфері інтелектуальної власності.
2.3. Загальна кількість, характеристика, вид та вартість Послуг, які отримуватиме Клієнт, погоджуються та викладаються Сторонами у додатках, що є невід'ємною частиною цього Договору.
2.4. При наданні Послуг за цим Договором Виконавець має право залучати фахівців необхідної кваліфікації. Виконавець відповідає лише за наявність у спеціалістів відповідної кваліфікації.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право:
3.1.1.Запитувати у Виконавця інформацію з питань, що стосуються організації та забезпечення належного виконання Послуг, передбачених п. 2.1. цього Договору, а також іншу інформацію щодо прав та інтересів Клієнта в рамках цього Договору.
3.1.2. Надсилати питання або повідомлення Виконавцю про порядок надання/отримання послуг на адресу електронної пошти Виконавця: vladyslav.shakh@gmail.com
3.1.3. Отримувати Послуги належної якості та обсягу, у строки та в порядку, визначеному цим Договором та Додатками до нього.
3.1.4. Призупинити процес надання послуг Виконавцем шляхом надіслання на адресу електронної пошти Виконавця листа із зазначенням причини та термінів призупинення отримання Послуги відповідно до п.4.7. Договору. Клієнт розуміє та погоджується, що відновлення процесу надання послуг Виконавцем буде здійснюватись після узгодження обсягів та інших характеристик Послуг, які були або будуть йому надані. Виконавець залишає за собою право змінювати найменування та/або порядок надання Послуги.
3.1.5. Достроково та в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору, що тягне за собою припинення надання Послуг Виконавцем. Таке розірвання можливе шляхом письмового повідомлення на електронну пошту Виконавця не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати передбачуваного розірвання Договору. При оформленні повернення коштів утримується сума за кількість днів, які вже відучився Клієнт, сервісний збір та комісія банку за рух коштів залежно від банківської/платіжної системи. Строк повернення коштів Клієнту складає п'ятнадцять календарних днів з дати отримання письмового повідомлення.
3.1.6. Надіслати на електронну пошту Виконавця претензію щодо кількості та порядку отримання Послуг.
3.2. Клієнт зобов'язаний:
3.2.1. Надати правдиву та достовірну інформацію про себе, у тому числі надати свій номер телефону та адресу електронної пошти для комунікації з Виконавцем.
3.2.2. Ознайомитись з умовами цього Договору, порядком та умовами надання Послуг (Графіком надання послуг, вартістю послуг та порядком оплати), політикою конфіденційності та захистом персональних даних.
3.2.3. Дотримуватись авторських прав Виконавця, а також третіх осіб, які мають авторські права на Послуги та інформаційні продукти, які надаватимуться Клієнту.
3.2.4. Інформувати Виконавця про неможливість отримати Послугу з технічних причин шляхом надсилання в найкоротший термін листа на електронну пошту Виконавця: vladyslav.shakh@gmail.com або повідомлення через мобільний додаток Telegram, але не пізніше ніж за добу до дати надання Послуг згідно з Графіком. У разі невиконання цих вимог Послуга вважається наданою.
3.2.5. Дотримуватися правил поведінки, невиявляти неповаги, хамства, будь-яких видів дискримінації, в тому числі забороняється розпалювання міжнаціональних, культурних, етнічних, гендерних, расових, політичних, релігійних конфліктів, поширення спаму, розміщення реклами будь-якого змісту, утримуватися від нецензурних висловів і загальних призів. , або образ інших осіб, які одночасно з Клієнтом отримують Послуги.
3.2.6. Не розміщувати на сайті та в особистому кабінеті, доступ до яких надано для отримання Послуг, комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційну інформацію та будь-яку іншу нав'язливу чи образливу інформацію, крім випадків, коли розміщення інформації погоджено з Виконавцем.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Отримувати плату за Послуги на умовах, у сумі та у порядку, визначених цим Договором та Додатками до нього.
3.3.2. Припинити надання Послуг або розірвати Договір в односторонньому порядку у разі порушення Клієнтом умов Договору та його Додатків.
3.3.3. Фіксувати будь-яким способом порядок та процес надання Послуг Клієнту без попереднього погодження з Клієнтом.
3.3.4. Не видавати сертифікат, якщо Клієнт порушив п.3.2.Договору.
3.3.5. Не повертати отримані кошти, якщо Клієнт здійснив оплату за послуги, але не виконав п.3.2. Договор або порушив правила конфіденційності.
3.3.6. Зупинити надання Послуг, якщо Клієнт не здійснив оплату за Послуги вчасно та в повному обсязі відповідно до умов Договору та додатків до нього. Якщо Клієнт затримуватиме оплату понад 5 календарних днів, то Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір.
3.3.7. Надсилати Клієнту електронні повідомлення рекламно-інформаційного характеру.
3.3.8. Стягувати з Клієнта збитки, заподіяні порушенням умов цього Договору.
3.4. Виконавець зобов'язаний:
3.4.1. Надавати Послуги належної якості, у порядку, в строк, на умовах та в обсязі, передбачених цим Договором та Додатками до нього.
3.4.2. Надавати Послуги у визначений час та день згідно з Графіком надання послуг.
3.4.3. Надати Клієнту достовірну інформацію про послуги, які він надає.
3.4.4. Виконавець зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо обставин, які стали відомі Виконавцю у зв'язку з виконанням цього Договору, у тому числі: про надання Клієнту послуг у рамках цього Договору; про зміст комунікацій із клієнтом; про контактні дані Клієнта.
3.4.5. Повернути кошти або їхню частину Клієнту відповідно до п.3.1.5.Договору.
3.4.6. Зберігати та захищати персональні дані Клієнта відповідно до чинного законодавства України;
3.4.7. Дотримуватись правил захисту, обробки та передачі персональних даних Клієнта відповідно до законодавства України.
3.4.8. Розглянути вимоги Клієнта щодо повернення оплати за Послуги та задовольнити їх за наявності підстав, передбачених у пункті 5.5. справжньої угоди.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Після укладення Договору та додатків до нього Клієнт протягом двох календарних днів надсилає на електронну пошту Виконавця vladyslav.shakh@gmail.com або через мобільний додаток Telegram скановані копії/фотокопії цього Договору з усіма додатками до нього за підписом Клієнта на кожній сторінці.
4.2. Послуги надаються Клієнту відповідно до узгодженого Сторонами Графіку надання послуг (Додаток №1).
4.3. Будь-який інформаційний продукт, а також сама Програма «Сертифікований коуч ECF» є інтелектуальною власністю Виконавця, використання поза умовами договору Клієнту заборонено. Клієнту також забороняється копіювати та відтворювати будь-яким способом зміст програми «Сертифікований коуч ECF», а також передавати будь-яким способом її зміст.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Клієнт оплачує Послуги Виконавця за цінами та у порядку, зазначеному в Додатку до цього Договору.
5.2. Факт оплати Послуг свідчить про безумовне прийняття Клієнтом умов, визначених у цьому Договорі та додатках до нього. Якщо після отримання Послуг та повної оплати/часткової оплати Послуг Клієнт не направив Претензію на електронну адресу Виконавця, Послуги (частина послуг) вважаються наданими в тому обсязі, в якому було здійснено оплату за них.
5.3. Оплата провадиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.3. Оплата провадиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.4. Датою оплати послуг вважається дата зарахування коштів з цього приводу Виконавця.
5.5. Повернення Клієнту сплачених коштів у повному обсязі здійснюється за письмовою обґрунтованою заявою Клієнта за умови, що надання послуг, передбачених п. 2.1. не починалося з вини Виконавця.
5.6. Часткове повернення сплачених коштів здійснюється за письмовою вимогою Клієнта, де наголошується на неможливості продовжувати отримання Послуг (наприклад, у зв'язку зі значним погіршенням стану здоров'я). У цьому випадку з повернення коштів утримується сума за кількість днів, які вже відучився Клієнт, а також сервісний збір та комісія банку за рух коштів залежно від банківської/платіжної системи.
5.7. У всіх інших випадках, кошти не повертаються, а Послуга вважається наданою, у тому числі за відсутності Клієнта у визначені Графіком день та час з будь-яких причин, не обумовлених заздалегідь з Виконавцем.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно відбулося не з його вини.
6.4. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання цього Договору.
6.5. Виконавець відповідає:
6.5.1. За порушення строків надання послуг згідно з п.2.1. Договору у вигляді штрафу, що становить 10% загальної вартості послуг.
6.6. Клієнт відповідає:
6.6.1. За одноразовий факт порушення Правил конфіденційності, що призвело до порушення авторських чи інших суміжних прав Виконавця, Клієнт сплачує штраф, що становить 100% від загальної вартості Послуги.
6.6.2. За порушення Правил конфіденційності, що спричинило порушення авторських чи інших суміжних прав Виконавця, Клієнт несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.6.3 За порушення Правил конфіденційності, незалежно від суми заподіяної шкоди (збитків) Виконавцю, Клієнт компенсує Виконавцю всю суму завданих збитків (збитків), у тому числі суму неотриманих доходів та моральну шкоду, а у разі порушення прав та інтересів третіх осіб – особисто несе повну відповідальність перед такими особами.
6.7. Сторони залишають за собою право не застосовувати штрафні санкції. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій не звільняє її від обов'язку виконати зобов'язання.
6.8. Сторони домовилися встановити всі вимоги за цим Договором, у тому числі вимоги про компенсацію збитків, вимоги про стягнення штрафу (пені тощо), строк позовної давності в 5 (п'ять) років.

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1.Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв'язку з ним, і які не можуть бути вирішені Сторонами шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такої спори відповідно до чинного законодавства України, з покладанням на винну особу всіх судових витрат.

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір може бути розірваний на односторонню вимогу однієї із Сторін у випадках, передбачених цим Договором.
8.2. Виконавець відповідно до пунктів 3.3.2. та 3.3.6. Договір має право в односторонньому порядку розірвати Договір шляхом направлення на адресу Клієнта повідомлення про своє рішення разом з Актом надання послуг, що підтверджує перелік фактично наданих послуг. У разі розірвання Договору через порушення Клієнтом Правил конфіденційності, кошти, які були сплачені Клієнтом раніше, не повертаються.
8.3. Клієнт відповідно до пункту 3.1.5. Договору має право в односторонньому порядку розірвати Договір шляхом направлення на адресу Виконавця повідомлення про своє рішення. Виконавець направляє у відповідь Акт виконаних робіт, що підтверджує перелік фактично наданих послуг.
8.4. У разі дострокового розірвання Договору за взаємною згодою розрахунок між Сторонами провадиться за фактично виконаними зобов'язаннями.
8.5. Строк розгляду пропозиції про дострокове розірвання Договору, прийняття за ними рішень та проведення взаєморозрахунків між Сторонами встановлюється у строк 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання такої пропозиції.
8.6. Цей Договір може бути розірваний у разі припинення діяльності, ліквідації, смерті, тяжкої хвороби однієї із Сторін або з інших причин, передбачених чинним законодавством.
8.7. Договір вважається достроково розірваним за умови виконання кожної із Сторін пунктів 8.2.-8.6.Договору.
8.8. Дострокове розірвання Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9. ФОРС-МАЖОР АБО ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне або часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання було засвідчено в установленому порядку.
9.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміють дію непереборних сил, що виникли незалежно від волі та бажання Сторони, поява яких Сторона не могла передбачити та яких не можна було запобігти. Вони включають, але не виключно, такі надзвичайні та невідворотні події та обставини, як: загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками; блокади, військове ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена і неоголошена війна, дії громадського ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безладдя, вторгнення, блокади, революції, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви у роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади та закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійними лихами, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, посуха, просідання та зсув, інші стихійні лиха тощо, та інші явища та дії, які унеможливлюють або суттєво заважають виконанню умов цього Договору Сторонами.
9.3. Сторона, яка має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) днів дня наступу таких обставин, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору, та надати документ, що підтверджує днів із моменту повідомлення. Форс-мажорні обставини мають бути належно засвідчені Торгово-промисловою палатою України в установленому порядку.
9.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору припиняється на строк, протягом якого воно неможливе.
9.5. Форс-мажорні обставини не звільняють від виконання зобов'язань щодо оплати Послуг, наданих у дати виникнення форс-мажорних обставин.
9.6.У будь-якому випадку Сторони проводять взаєморозрахунки в частині фактично виконаних за Договором зобов'язань (оплата отриманих послуг тощо).

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Фізична особа підприємець

Шах Владислав Володимирович
IBAN UA263220010000026007310015169
ЄДРПОУ 2849509490
АО УНІВЕРСАЛ БАНК
Тел. +380934678682
E-mail: Vladyslav.Shakh@gmail.com


Made on
Tilda